Головна » Файли » Мої файли

Попередній договір купівли-продажу
[ Викачати з сервера (23.1Kb) ] 24.06.2013, 18:45

 

* Для того, щоб завантажити файл повністю натисніть на "Викачати з сервера".

Зазвичай (Windows 8) файл завантажується в папку: c:\Users\Ваш компьютер\Downloads\*.*

 
 
 
Попередній ДОГОВІР №_______
купівли-продажу


Місто Івано-Франківськ,                                                            "______"______________201__ р.
Гр.________________________________________________________
(ПІБ продавця)
(ідентифікаційний  номер    ______, паспорт    серія______    №_________,
виданий_________________________________________________________),
зареєстрований   за   адресою:   ____________________________________,  
-   далі іменований «СТОРОНА 1», та
Гр.______________________________________________________________
(ПІБ покупця)
(ідентифікаційний    номер    _______, паспорт  серія ___    №  ______________,
виданий____________________________________________________________),
зареєстрований за адресою:___________________________________________________________,
- далі іменований «СТОРОНА 2», що разом іменуємося як «СТОРОНИ», володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. СТОРОНИ домовились про те, щоб не пізніше__________________201__року укласти Договір купівлі-продажу квартири (далі - Основний договір) , за яким СТОРОНА 1 зобов'язується ПЕРЕДАТИ у власність СТОРОНІ 2 квартиру, яка розташована за адресою:
м.____________________________________________,
вул.___________________________________________,
буд.№ ________кв.№_______________________
Поверх/поверховість_______________________
Загальна площа квартири    __________ м2       Жила площа     __________      м2   К-ть кімнат:____________
на умовах, встановлених цим Договором. При цьому СТОРОНА 1  буде ПРОДАВЦЕМ, а СТОРОНА 2 - ПОКУПЦЕМ.

1.2. Квартира належить СТОРОНІ 1 на підставі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.3.  Сторона 1 свідчить, що вказана КВАРТИРА до цього часу нікому іншому не продана, не подарована, не заставлена, до статутного фонду не внесена, прав третіх осіб на неї немає, в спорі і під забороною не перебуває.
1.4.  Продовження терміну для укладання договору купівлі-продажу допускається за додатковим погодженням СТОРІН, про що складається Додаткова угода між СТОРОНАМИ, як невід'ємна частина цього Договору.

2. УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

2.1.   Купівля - продаж квартири за Основним договором буде вчинено за загальну суму________________________гривень________копійок,
що на день підписання цього Попереднього договору є еквівалентом суми
________________________________доларам США   ___ центам
за офіційним курсом Національного банку України (1 долар США =______грн.).

2.2.   В разі зміни НБУ курсу долара США до гривні, СТОРОНИ домовилися про те, що ціна об'єкта продажу в гривнях буде еквівалентна ______________________________________доларам США   ____   центам
2.3.   Ми, СТОРОНИ, домовляємося, що:
2.3.1.    на день підписання Основного договору СТОРОНА 1 зобов'язується підготувати та зібрати (отримати) всі документи необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору;
2.3.2.    СТОРОНА 1 зобов'язується звільнити квартиру від особистих речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру СТОРОНІ 2 в______________________
2.3.3.    СТОРОНА 1 зобов'язується погасити існуючу заборгованість по квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу,
2.3.4.    СТОРОНА 1 зобов'язується знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
2.3.5.    до моменту фактичної передачі квартири СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2, СТОРОНА 1 несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. СТОРОНА 1 зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду СТОРОНОЮ 2, у разі невиконання цього обов'язку СТОРОНА 1 зобов'язується відшкодувати завдану шкоду;
2.3.6.    Форми оплати обумовлюються сторонами в Основному договорі купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ.
2.3.7.    Всі розрахунки між сторонами здійснюються за домовленістю Сторін.
2.3.8.    Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, а саме нотаріальні послуги та/або Державне мито, сплачуються Стороною___.
2.3.9.    Пенсійний фонд 1% сплачує Сторона___.

З. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1.     На підтвердження дійсних намірів про наступне укладання Основного договору СТОРОНА 2 передає СТОРОНІ 1 грошову суму в розмірі
___________________________________________гривень________копійок,
що на день підписання цього Попереднього договору є еквівалентом суми
_______________________________________доларам США   _____   центам
за офіційним курсом Національного банку України (1 долар США =_____________грн.).
3.2.      Передачу грошей здійснено готівкою в національній валюті України.
3.3.      При оформленні Основного договору сума, що підлягатиме передачі СТОРОНОЮ 2 СТОРОНІ 1 буде зменшена на суму переданої за цим договором грошової суми СТОРОНОЮ 2 СТОРОНІ 1.
3.4.      Ми, СТОРОНИ, домовляємося про те, що у разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 1, вона повинна у трьохденний строк повернути СТОРОНІ 2 отриманні грошові кошти в сумі, яка зазначена в пункті 3.1 цього Договору, а також додатково сплатити неустойку (штраф) у розмірі______________________________гривень________копійок.
3.5.      При несвоєчасному поверненні грошової суми СТОРОНОЮ 1 сплачується неустойка у розмірі 10 (десять) відсотків від суми, що підлягає поверненню, за кожен день прострочення виконання.
3.6.      У разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 2, отримана СТОРОНОЮ 1 грошова сума за пунктом 3.1 цього Договору СТОРОНІ 2 не повертається, ці кошти зараховуються як неустойка (штраф).
3.7.      СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).
3.8.      В разі невиконання Стороною 1 зобов'язань щодо укладення Основного договору купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ з незалежних від волі Сторони 1 причин (форс-мажорні обставини згідно чинного законодавства України), Стороні 2 повертається готівкою зазначена у п.3.1 цього Договору лише фактично передана сума.
3.9.      Ми, СТОРОНИ в цьому правочині, стверджуємо один одному та повідомляємо усім зацікавленим у тому особам, що:
3.9.1.    У момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
3.9.2.    розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;
3.9.3.    володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та про тлумачити цей договір;
3.9.4.    при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
3.9.5.    договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
3.9.6.    договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для СТОРІН обставин;
3.9.7.    правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
3.9.8.    цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
3.9.9.    Продавець_________________________________________ придбавав вказану квартиру за власні кошти. Цей   правочин   здійснюється за згодою ___________________ СТОРОНИ 1 що підтверджуватиметься заявою, достовірність підпису в якій буде засвідчена нотаріусом.
3.9.10. Цей   правочин   здійснюється за згодою _________________________
СТОРОНИ 2 що підтверджуватиметься заявою, достовірність підпису в якій буде засвідчена нотаріусом.
3.9.11.  Право власності  на квартиру перейде до  СТОРОНИ 2 з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Основного договору (ч.3,4ст.334, ст.182 ЦК України), якщо така передбачена чинним законодавством.
3.9.12.  Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215—236, 319, 334, 549, 611,623-624, 635 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57—74 Сімейного кодексу України, ст. 225 Господарського кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз'яснено.
3.9.13.  На термін дії даного договору документи на квартиру:_________________ знаходитимуться на відповідальному зберіганні у ______________________________________

4.   ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.       Цей договір складено  в трьох примірниках,   один із яких призначається для зберігання у
_____________________________________________ а два інших,    — по
одному примірнику, що мають однакову юридичну силу, і знаходяться по одному екземпляру у кожної із Сторін.
4.2.       Всі  спори,  пов'язані  з  виконанням  Договору,  або  що  з  нього  випливають,  вирішуються Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.    РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона-1
ПРОДАВЕЦЬ
_____________________________________
Паспорт серія______________ №
дата видачі _______________________________
Адреса: _____________________________


Підпис______________________ (________________________)  П.І.Б.


Сторона-2
ПОКУПЕЦЬ
_____________________________________
Паспорт серія______________ №
дата видачі _______________________________
Адреса: _____________________________


Підпис______________________ (________________________)  П.І.Б.


Договір підписаний у присутності свідка ФОП_____________________ (_________________________________)
(паспорт серія ___ № _____, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області _______________
Ідентифікаційний код _________________
Адреса:__________________
тел. ____________________


Категорія: Мої файли | Додав: kubana
Переглядів: 808 | Завантажень: 117
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Контакты

 Івано-Франківськ, Тичини, б.21 "А", офіс 12

gramo@agentgramo.info


 (099) 331-69-73
 (096) 840-15-38